RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 2
1.    1 Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerinden hangisi taşıyıcının sorumluluğunda değildir?
  A-) Yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınması
  B-) Yolcu veya gönderenin, taşımacının almış olduğu güvenlik tedbirlerine uymaması
  C-) Bakanlığa beyan edilmeyen yerlerde faaliyette bulunulması
  D-) Promosyonlu bilet satışı yapılması
2.    2 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; bir motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisi amacıyla, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna, trafik kaydı üzerine şerh düşülmesi için talimatı kim verir?
  A-) Aracın kayıtlı oluğu mahallin Cumhuriyet Savcısı
  B-) Sürücünün nufus kaydının olduğu yerin Sulh Ceza Hakimi
  C-) Olaya el koyan Cumhuriyet Savcısı
  D-) Davaya bakan mahkemenin hakimi
3.    3 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; aşağıdaki hangi durumda oluşacak hasarlarda taşımacıya karşı maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaz?
  A-) Tehlikeli ve zaralı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması
  B-) Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu ve izmetli taşınması
  C-) Aracın boyunu önden 1 metre arkadan 2 metre aşmayacak şekilde yüklenmesi
  D-) Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak şekilde yüklenme yapılması
4.    4 Karayolu Trafik Kanunu Yönetmeliğine göre; Taşımacılık yetki Belgesi sahipleri sürücülerin ceza puanı kaça ulaştığında,sürücülerin eğitilmesi konusunda kendi iç denetimleri için tedbirleri alınmalıdır?
  A-) 50
  B-) 40
  C-) 60
  D-) 100
5.    5 Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine göre yolcu veya eşya taşıyan bir araçta bulunması gereken belgelerden birisi hangisidir?
  A-) Araç sahibinin nüfus cüzdan sureti
  B-) Sürücünün nüfus cüzdanı
  C-) Taşıt kartı
  D-) Taşımacılık Yetki Belgesi
6.    6 Taşımacıların güzergah mesafesini dikkate alarak, almak zorunda olduğu tedbirlerden birisi hangisidir?
  A-) Seyehat esnasında ses ve güültü cihazlarının kontrolünü yapmak üzere özel bir görevli bulundurmak
  B-) Yeteri kadar sürücü bulundurmak
  C-) Güzergah üzerindeki acentelerine durumu bildirmek
  D-) Gönderene bilgi vermek
7.    7 Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucunda, şoka girmekte olan kazazedeler için alınabilecek ilkyardım önlemlerindendir?
  A-) Kendine gelmesi için yüzüne tokat vurulur
  B-) Kanama dudurulur ve yüzüstü yatar duruma alınır
  C-) Kanama durdurucu önlemler alınır ve kazazede uygun pozisyona alınır
  D-) Hastanın kanaması durdurulur ve vücut sıcaklığı düşürülür
8.    8 CMR Konvansiyonuna göre ,sevk mektubunun (CMR belgesinin) aşağıdaki bilgileden hangisi içermesi zorunlu değildir?
  A-) Göndericinin adı ve adresi
  B-) Taşıyıcının adı ve adresi
  C-) Malların kaç parçadan ibaret alduğu
  D-) Taşımayı yapacak karayolu taşıtının plakası
9.    9 Donmaya maruz kalanlara, ilkyardım önlemi olarak masaj yapma ve alkol içirme konularında yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi doğrudur?
  A-) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilir
  B-) Sıcak ve hızlı masaj yapılır, alkol içirilmez
  C-) Sıcak ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilebilir
  D-) Hiçbir şekilde sert ve hızlı masaj yapılmaz, alkol içirilmez
10.    10 CMR Konvansiyonuna göre, kayıp, hasar veya gecikme halinde aşağıdakilerden hangi taşıyıcının sorumlu tutulamayacağı hallerdendir?
  A-) Göndericinin hatası veya ihmalinden meydana gelmiş ise
  B-) Taşımacının hatasından değil de, göndericinin verdiği talimattan meydana gelmiş ise
  C-) Yükle has bir kusurdan yahut da taşımacının önlenemesine olanak bulunmayan durumlardan meydana gelmiş ise
  D-) Hepsi
11.    11 ) Aşağıdakilerden hangisi CMR aözleşmesi ve sigortası kapsamında taşınabilir?
  A-) Uluslararası posta anlaşmaları gereğince tapılan taşımalar
  B-) Cenaze taşımaları
  C-) Ev eşyası taşımaları
  D-) Yanıcı - patlayıcı maddeler
12.    12 Solunum durması sonucunda aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşir?
  A-) Hemen ölüm olur
  B-) 20 dk sonra kalp durur
  C-) ) Ortalama4-6 dk sonra ölüm olur
  D-) Yarım saat sonra ölüm olur
13.    13 Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi
  A-) Haksız fiil yada tek talep edenin (davacının) ihmali yada hatası
  B-) Nakliyecinin kendi haksız fiil yada ihmalinin sonucu olmadan davacının verdği talimatlar sonucu oluşan
  C-) ıstiflenmeden kaynalanan sorunlar
  D- Nakliyecinin kaçınamayacağı ve engeleyemediği durumlar
14.    14 Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlı menfaatlerinin veya faaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumlulukların sigorta mevzuatı çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinde güvence altına alındığı sisteme ne denir?
  A-) Banka
  B-) Tazminat
  C-) Sigorta
  D-) Garanti
15.    15 CMR sözleşmesine göre aşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağı durumlardan değildir?
  A-) Malların kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi
  B-) Eğer kararlaştırılan bir süre yok ise, kullanılan sürrenin müsaade edilebilecek edilebilecek aşması halinde
  C-) Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayı teslimatın gecikmesi
  D-) Ticari faturanın eksikliğinden dolayı aracın çıkış ve variş gümrüğünde beklemesi
16.    16 ) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, poliçe belirten şart ve limitler ile teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Kasko sigortası
  B-) Yangın sigortası
  C-) Yeşil kart sigortası
  D-) CMR sigortası
17.    17 Aşağı seçeneklerden hangisi donma halinde ilk yardıma uygun bir davranıştır?
  A-) Donan kişiyi karla buzla ovmak
  B-) Donan kişiyi hemen uyutmak
  C-) Donan kişiyi sıcaklığı yavaş yavaş yükseltilen ortama almak, bilinci açıksa ılık şekerli içecekler içirmek
  D-) Donmuş bölgeye sıcak su torbası ile sıcak uygulama yapmak
18.    18 CMR sözleşmesi kapsamında CMR sigortası (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası) poliçe ile teminat altına alınmış olan bir taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenen Sevk mektubu kimler tarafından imzalanır?
  A-) Gönderici ve alıcı
  B-) Taşımacı ve TIR sahibi
  C-) Taşımacı ve TIR sürücü
  D-) Gönderici ve taşımacı
19.    19 Sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesi öngörülen çift taraflı sözleşmeye ne denir?
  A-) Teminat sözleşmesi
  B-) Zarar sözleşmesi
  C-) Gelir ortaklığı sözleşmesi
  D-) Sigorta sözleşmesi
20.    20 Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatındaki adı nedir?
  A-) Poliçe
  B-) Satış vaadi sözleşmesi
  C-) Garanti sözleşmesi
  D-) Prim sözleşmesi
21.    21 ) Bütün vücut bölgelerinde faaliyet gösteren sistem aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Tentürdiyot
  B-) Sargı bezi
  C-) Makas
  D-) Elastik bandaj
22.    22 Sigorta ettirenin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Prim ödemek
  B-) Poliçeye esas bilgileri doğru ve yeterli biçimde vermek
  C-) Hasar/olayları zamanında ihbar etmek
  D-) Hepsi
23.    23 Sigortacılıkta ''üçüncü şahış'' kimdir?
  A-) Sigortalının zarar verdiği şahıslar
  B-) Sigortalının tanımadığı kişiler
  C-) Sigortalının ve Sigortacının tanımadığı kişiler
  D-) Sigortalı ve Sigortacı ile bunların kanuni temsilcileri dışında kalan kişiler
24.    24 Malvarlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Can sigortaları
  B-) Mal sigortaları
  C-) Sorumluluk sigortaları
  D-) Sağlık sigortaları
25.    25 Aşağıdaklerden hangisi araçta taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararları teminat altına alan sigorta türüdür?
  A-) Mal sigortası
  B-) Hırsızlık sigortası
  C-) Sorumluluk sigortaları
  D-) Yangın sigortaları
26.    26 Bir motorlu aracın işletilmesi için kanunen yaptırılması zorunlu olan sigorta aşağıdakilerden hangisidir ?
  A-) Mali sorumluluk sigortası
  B-) Kasko sigortası
  C-) Yangın sigortası
  D-) Hayat sigortası
27.    27 mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
  A-) Kasko sigortasından
  B-) Mali sorumluluk sigortasından
  C-) Kaza sigortasından
  D-) Garanti sigorta Fonundan
28.    28 Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?
  A-) Kaza sigortası
  B-) Kasko sigortası
  C-) Mali sorumluluk sigortası
  D-) Sağlık sigortası
29.    29 Aşağıdaki risklerden hangisi kasko sigortsı güvence kapsamında değildir?
  A-) Çarpışma
  B-) Çalınma
  C-) Tabii afetler
  D-) Terörist saldırılar
30.    30 Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  A-) Kasko sigortası
  B-) Mali sorumluluk sigortası
  C-) Sağlık sigortası
  D-) Bireysel emeklilik sigortası
31.    31 Zorunlu mali sorumluluk sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?
  A-) şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
  B-) şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
  C-) Otoyollarda meydana gelen kazalarda
  D-) Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
32.    32 Sigorta şirketlerince, meydana gelen trafik kazası sonrasında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-) Trafik polisi/jandarma kaza tutanağı
  B-) Motorlu taşıta ait egzoz emisyon raporu
  C-) Alkol raporu
  D-) Kazaya karışan araçların motorlu araç tescil belgeleri (ruhsatları)
33.    33 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası halk arasında yaygın adı nedir?
  A-) Zorunlu karayolları sigortası
  B-) Trafik sigortası
  C-) Kasko Sigortası
  D-) Artan Malli Sorumluluk Sigortası
34.    34 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir?
  A-) Borçlar kanunu
  B-) Sigorta Murakabe Kanunu
  C-) Türk Ticaret Kanunu
  D-) Karayolları Trafik Kanunu
35.    35 Aşağıdaki hangi haller Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamı dışındadır?
  A-) Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek
  B-) Aracın işletiilmesi sırasında bir yayaya çarparak yalanmasına yol açmak
  C-) Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
  D-) Aracın işletilmesi sırasında kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaranmasında sebep olmak
36.    36 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında tazminat talebinde bulunulurken aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-) Trafik kaza tutanağı
  B-) Ehliyet ve ruhsat fotokopileri
  C-) Vergi makbuzları
  D-) Poliçe bilgileri
37.    37 Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin primleri belirlenir?
  A-) Sigorta şirketleri kendi tarifelerini uygıuar
  B-) Sigorta acentelerı kendi tarifelerini uygular
  C-) Devletce belirlenir, Resmi Gazete de yayaınları ve tüm sigorta şirketlerince uyulması zorunludur
  D-) Sigorta yaptıranlarca belirlenir
38.    38 Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamına girer?
  A-) Taşıyan aracın hasarlanması
  B-) Taşınan malın ya da aracın çalınması veya gaspedilmesi
  C-) Taşınan mal, taşıyan araç veya yolcuların doğal afetlere maruz kalması
  D-) Poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyehat eden yolcuların, kalkış ve variş noktası arasında meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni bir zarara uğraması
39.    39 Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları söz konusu tehlikeli maddeye bağlı olarak hangi riski teminat altına alır?
  A-) Tehlileli maddenin sızarak eksilmesinden kaynaklanan zararı
  B-) Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışıp kaybolmasından kaynaklanan zararı
  C-) Tehlikeli maddeyi üreten,depolayan, taşıyan ve satanların kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması
  D-) Kullanıcının, söz konusu tehlikeli maddenin doğrudan etkisiyle bedeni ve maddi zarara uğraması
40.    40 Aşağıdaki hangi haller Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
  A-) Tehlikeli maddenin patlaması sonucu çevredeki binalarda oluşan hasarlar
  B-) Tehlikeli maddenin tutuşması ve yangına yol açarak çevredeki üçüncü şahıslara ait mallarda, binalarda oluşturduğu zararlar
  C-) ısyan sonucu tehlikeli maddenin patlaması ve bunun sonucunda üçüncü şahısların zarar görmesi
  D-) Tehlikeli madde üreticisinin kusursuz olduğu haller
41.    41.ABS fren sistemi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  A-)ABSfren sistemi fren mesafesini kısaltmak için tasarlanmamıştır. Bu sistem güvenli ve savrulmadan yavaşlamanızı ve/veya durmanızı sağlar
  B-)ABS fren sistemi fren mesafesini uzatır
  C-)ABS fren sistemi fren mesafesini kısaltır
  D-)ABS fren sistemine sahip araçlarda frenleme, fren pedalı pompalanarak yapılmalıdır
42.    42.Fren donanımıyla ilgili nelere dikkat edilmelidir?
  A-)Fren yağının seviyesi normal olmasına
  B-)Fren çubukları yüksek basınca dayanıklı olmasına ve sert bir fren yapıldığında kırılmamasına
  C-)Pedalın seviyesi kuvvetli basıldığı halde daha aşağı gitmemesine
  D-)Hepsi
43.    43.Tehlikeli madde taşıyan araçlarda, herhangi bir kaza durumunda kazanın şekline göre hangi önlemin öncelikle alınacağı kimin inisiyatifindedir?
  A-)şoförün
  B-)Muhafızın
  C-)ıtfaiyenin
  D-)Emniyet güçlerinin
44.    44.Araçta yüklü bulunan malın ayrıntılı bilgisini içeren belgeye ne ad verilir?
  A-)Manifesto
  B-)Mal faturası
  C-)Hamule senedi
  D-)Çeki listesi
45.    45.Aşağıda belirtilen vize türlerinden hangisi yük boşaltmak için alınması gereken vize türüdür?
  A-)Transit vize
  B-)Çalışma izni vizesi
  C-)Giriş vizesi
  D-)Öğrenci vizesi
46.    46.Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir?
  A-)Göğüs kafesinin hareket etmemesi
  B-)Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi
  C-)Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması
  D-)Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması
47.    47.Taşımacılar, kaç aylık süre ile şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  A-)6
  B-)7
  C-)12
  D-)8
48.    48.Araçların yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uygunluğu ile ilgili olan Tip Onayı Yönetmenliği hangi Bakanlık tarafından çıkartılır?
  A-)Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
  B-)ıÇışLERı Bakanlığı
  C-)Ulaştırma Bakanlığı
  D-)Maliye Bakanlığı
49.    49.Karayolu Taşıma Yönetmenliği çerçevesinde verilen ihtarların istenmesi halinde ve bedelini ödemek kaydıyla kaç gün içinde ihtarların sildirilmesi mümkündür?
  A-)30
  B-)60
  C-)90
  D-)150
50.    50.Yetki Belgesi almadan Karayolu Taşıma Yönetmenliği kapsamında faaliyette bulunanlara verilecek ceza aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)10 ıhtar
  B-)20 ıhtar
  C-)5.000 YTL idari para cezası
  D-)3.000 YTL idari para cezası