RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 8
1.    1.Karayolu Taşıma Yönetmenliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşıyıcının sorumluluğunda değildir?
  A-)Yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınması
  B-)Yolcu veya gönderenin, taşımacının almış olduğu güvenlik tedbirlerine uymaması
  C-)Bakanlığa beyan edilmeyen yerlerde faaliyette bulunulması
  D-)Promosyonlu bilet satışı yapılması
2.    2.Karayolu Trafik Kanunu Yönetmenliğine göre; bir motorlu araç ölüme veya yaralanmaya sebebiyet vermiş ise, kazaya karışan aracın başkalarına devir ve temliki veya üzerinde bir hak tesisi amacıyla, aracın tescilli olduğu tescil kuruluşuna, trafik kaydı üzerine şerh düşürülmesi için talimatı kim verir?
  A-)Aracın kayıtlı olduğu mahallin Cumhuriyet savcısı
  B-)Sürücünün nüfus kaydının olduğu yerin Sulh Ceza Hakimi
  C-)Olaya el koyan Cumhuriyet savcısı
  D-)Davaya bakan mahkemenin hakimi
3.    3.Karayolu Trafik Kanunu Yönetmenliğine göre; aşağıdakilerden hangi durumda oluşacak hasarlarda taşımacıya karşı maddi ve manevi tazminat hakkı doğmaz?
  A-)Tehlikeli ve zararlı maddelerin şartlarına uyulmadan, gerekli izin ve önlemler alınmadan taşınması
  B-)Gabari dışı yük yüklenmesi, yük üzerinde veya araç dışında yolcu ve hizmetli taşınması
  C-)Aracın boyunu önden 1 metre, arkadan2 metre aşmayacak şekilde yüklenmesi
  D-)Sürücülerin görüşüne engel olacak veya sürme güvenliğini bozacak şekilde yüklenme yapılması
4.    4.Karayolu Trafik Kanunu Yönetmenliğine göre; Taşımacılık Yetki Belgesi sahipleri sürücülerin ceza puanı kaça ulaştığında, sürücülerin eğitilmesi konusundakendi iç denetimleri için tedbirleri alınmalıdır?
  A-)50
  B-)40
  C-)60
  D-)100
5.    5.Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmenliğine göre yolcu veya eşya taşıyan bir araçta bulunması gereken belgelerden birisi hangisidir?
  A-)Araç sahibinin nüfus cüzdan sureti
  B-)Sürücünün nüfus cüzdanı
  C-)Taşıt kartı
  D-)Taşımacılık Yetki Belgesi
6.    6.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye suni solunum yapılır?
  A-)Kalbi düzensiz çalışanlara
  B-)Öksürüğü ve hıçkırığı olanlara
  C-)Göğüs kafesi hareket etmeyenlere
  D-)Göğüs kafesi inip kalkanlara
7.    7.Ayak veya bacaktaki kanama bölgesine giden kanı, azaltmak amacıyla basınç uygulanması gereken bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Göbek bölgesi
  B-)Kasık iç kısmı
  C-)Bacak dış kısmı
  D-)Dizin ön üst kısmı
8.    8.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir?
  A-)Yavaş akması ve koyu kırmızı olması
  B-)Çok hafif sızarak akması
  C-)Renginin açık kırmızı olması ve fışkırarak akması
  D-)Kısa sürede pıhtılaşması
9.    9.Aşağıdakilerden hanisi göğüs boşluğundaki organlardan biridir?
  A-)Mide
  B-)Akciğer
  C-)Karaciğer
  D-)Bağırsaklar
10.    10.Başa alınan darbe sonucu kulağından kan gelen kazazedeye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
  A-)Oturtulup kulağına pamuk tıkanır
  B-)Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez
  C-)Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır
  D-)Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulağa pamukla tampon yapılır
11.    11.Aşağıdakilerden hangisi CMR sözleşmesi ve sigortası kapsamında taşınabilir?
  A-)Uluslararası postaanlaşmaları gereğinceyapılan taşımalar
  B-)Cenaze taşımaları
  C-)Ev eşyası taşımaları
  D-)Yanıcı-patlayıcı maddeler
12.    12.CMR Sözleşmesine göreaşağıdakilerden hangisi ihracatçının (gönderenin)sorumluluklarından biri değildir?
  A-)Gümrük belgelerinin tam ve eksiksiz olarak taşıyıcıya verilmesi
  B-)Uygun ambalajlama yapılması
  C-)Bilgilerin taşımacıya eksiksiz verilmesi
  D-)Malların araçlara uygun bir biçimde istiflenmesi
13.    13.Belli bir ücret karşılığında kişilerin can ve mal varlıklarına bağlımenfaatlerinin veyafaaliyetleri sonucu doğabilecek mali sorumluluklarınsigorta mevzuatı çerçevesinde ve ölçülebilir değerler üzerinde güvence altna alındığı sisteme ne denir?
  A-)Banka
  B-)Tazminat
  C-)Sigorta
  D-)Garanti
14.    14.CMR Sözleşmesine göreaşağıdakilerden hangisi nakliyecinin sorumlu olacağıdurumlardan değildir?
  A-)Malların kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi
  B-)Eğer karalaştırılan bir süre yok ise,kullanılan sürenin müsaade edilebilecekaşması halinde
  C-)Nakliyecinin geçiş belgesi edinememesinden dolayıteslimatın gecikmesi
  D-)Ticari faturanın eksikliğinden dolayıaracın çıkış ve varış gümrüğünde beklemesi
15.    15.Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak CMR sözleşmesinden kaynaklanan hukukisorumluluklarını, poliçe belirten şart ve limitler ile teminat altına alan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Yangın sigortası
  C-)Yeşil kart sigortası
  D-)CMR sigortası
16.    16.Aşağıdakilerden hangisi CMR sigortası (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası)poliçe ile teminat altına alınmış olan bir taşımacılık faaliyeti sırasında oluşan bir hasarın tazmini için hasar ihbarı sırasında bildirilmesi gerekli olan bilgilerden biri değildir?
  A-)Poliçe numarası
  B-)Hasat tarihi
  C-)Hasarın nerede meydana geldiği
  D-)Araç sürücünün kimlik bilgileri
17.    17.CMR sözleşmesi kapsamında CMR sigortası (Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası)poliçe ile teminat altına alınmış olan bir taşımacılık faaliyeti ile ilgili olarak düzenlenen Sevk mektubu kimler tarafından imzalanır?
  A-)Gönderici ve alıcı
  B-)Taşımacı ve TIR sahibi
  C-)Taşımacı ve TIR sürücü
  D-)Gönderici ve taşımacı
18.    18.Sigortacınınalacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesi öngörülen çift taraflı sözleşmeye ne denir?
  A-)Teminat sözleşmesi
  B-)Zarar sözleşmesi
  C-)Gelir ortaklığı sözleşmesi
  D-)Sigorta sözleşmesi
19.    19.Sigorta sözleşmesinin sigorta mevzuatındaki adı nedir?
  A-)Poliçe
  B-)Satış vaadi sözleşmesi
  C-)Garanti sözleşmesi
  D-)Prim sözleşmesi
20.    20.Aşağıdakilerden hangisi sigorta edilebilir menfaatlerinden değildir?
  A-)Apartman yöneticisinin asansör sorumluluğu
  B-)Nakliyecinin taşıdığı eşyadan dolayı sorumluluğu
  C-)Öğrencinin sınav sorumluluğu
  D-)ışverenin sorumluluğu
21.    21.Sigorta ettirenin yükümlülükleri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Prim ödemek
  B-)Poliçeye esas bilgileri doğru ve yeterli biçimde vermek
  C-)Hasar/olayları zamanında ihbar etmek
  D-)Hepsi
22.    22.Sigortacılıkta "üçüncü şahıs" kimdir?
  A-)Sigortalının zarar verdiği şahıslar
  B-)Sigortalının tanımadığı kişiler
  C-)Sigortalının ve sigortacının tanımadığı kişiler
  D-)Sigortalı ve sigortacı ile bunların kanuni temsilcileri dışında kalan kişiler
23.    23.Malvarlığının kullanılmasından doğan ve mal sahibi veya kullananın işletimi altındayken, başkalarının maddi veya bedeni kayba uğramalarına yol açılması durumunda devreye giren sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Can sigortaları
  B-)Mal sigortaları
  C-)Sorumluluk sigortaları
  D-)Sağlık sigortaları
24.    24.Aşağıdakilerden hangisi araçta taşınan yolcuların uğrayacağı bedeni zararları teminat altına alan sigortadır?
  A-)Mal sigortası
  B-)Hırsızlık sigortası
  C-)Sorumluluk sigortaları
  D-)Yangın sigortaları
25.    25.Bir motorlu aracın işletilmesi için kanunen yaptırılması zorunlu olan sigorta aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Mali sorumluluk sigortası
  B-)Kasko sigortası
  C-)Yangın sigortası
  D-)Hayat sigortası
26.    26.Mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın, kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır?
  A-)Kasko sigortasından
  B-)Mali sorumluluk
  C-)Kaza sigortasından
  D-)Garanti sigorta
27.    27.Motorlu taşıtlarda hangi sigorta isteğe bağlıdır?
  A-)Kaza sigortası
  B-)Kasko sigortası
  C-)Mali sorumluluk sigortası
  D-)Sağlık sigortası
28.    28.Aşağıdaki risklerden hangisi kasko sigortası güvence kapsamında değildir?
  A-)Çarpışma
  B-)Çalınma
  C-)Tabii afetler
  D-)Terörist saldırılar
29.    29.Aşağıdaki sigorta türlerinden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  A-)Kasko sigortası
  B-)Mali sorumluluk sigortası
  C-)Sağlık sigortası
  D-)Bireysel emeklilik sigortası
30.    30.Zorunlu mali sorumluluk sigortası hangi hallerde teminat dışında kalır?
  A-)şehir içi yollarda meydana gelen kazalarda
  B-)şehir dışı yollarda meydana gelen kazalarda
  C-)Otoyollarda meydana gelen kazalarda
  D-)Oto yarışlarında veya gösterilerde meydana gelen kazalarda
31.    31.Sigorta şirketlerince, meydana gelen trafik kazası sonrasında aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-)Trafik polisi/Jandarma kaza tutanağı
  B-)Motorlu taşıta ait egzoz emisyon raporu
  C-)Alkol raporu
  D-)Kazaya karışan araçların motorlu araç tescil belgeleri(ruhsatları)
32.    32.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası halk arasında yaygın adı nedir?
  A-)Zorunlu karayolları sigortası
  B-)Trafik sigortası
  C-)Kasko sigortası
  D-)Artan mali sorumluluk sigortası
33.    33.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası hangi kanuna tabi olarak düzenlenmiştir?
  A-)Borçlar kanunu
  B-)Sigorta Murakabe kanunu
  C-)Türk Ticarret Kanunu
  D-)Karayolları Trafik Kanunu
34.    34.Aşağıdaki hangi haller Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi kapsamındadır?
  A-)Aracın işletilmesi esnasında başka bir araca zarar vermek
  B-)Aracın işletilmesi sırasında bir yayaya çarparak yaralanmasına yol açmak
  C-)Aracın işletilmesi esnasında çarpışma sonucu kendi aracında maddi zarara yol açmak
  D-)Aracın işletilmesi konusunda kaza sonucu aracın içindeki yolcuların yaralanmasına sebep olmak
35.    35.Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında tazminat talebinde bulunurken aşağıdaki belgelerden hangisi istenmez?
  A-)Trafik kaza tutanağı
  B-)Ehliyet ruhsat fotokopileri
  C-)Vergi makbuzları
  D-)Poliçe bilgileri
36.    36.Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçelerinin primleri nasıl belirlenir?
  A-)Sigorta şirketleri kendi tarifelerini uygular
  B-)Sigorta acenteleri kendi tarifelerini uygular
  C-)Devletçe belirlenir, Resmi Gazetede yayınları ve tüm sigorta şirketlerince uyulması zorunludur
  D-)Sigorta yaptıranlarca belirlenir
37.    37.Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının kapsamına girer?
  A-)Taşıyan aracın hasarlanması
  B-)Taşınan malın yada aracın çalınması veya gaspedilmesi
  C-)Taşınan mal, taşıyan araç veya yolcuların doğal afetlere maruz kalması
  D-)Poliçede belirtilen motorlu taşıtta seyahat eden yolcuların, kalkış ve varış noktası arasında meydana gelecek bir kaza sonucu bedeni bir zarara uğraması
38.    38.Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortaları söz konusu tehlikeli maddeye bağlı olarak hangi riski teminat altına alır?
  A-)Tehlikeli maddenin sızarak eksilmesinden kaynaklanan zararı
  B-)Tehlikeli maddenin uçarak havaya karışıp kaybolmasından kaynaklanan zararı
  C-)Tehlikeli maddeyi üreten, depolayan, taşıyan ve satanların kusurlu olup olmamasına bakılmaksızın, söz konusu tehlikeli maddenin, doğrudan etkisiyle üçüncü şahıslarda bedeni ve maddi zarara yol açılması
  D-)Kullanıcının, söz konusu tehlikeli maddenin doğrudan etkisiyle bedeni ve maddi zarara uğraması
39.    39.Aşağıdaki hangi haller Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortasının teminat kapsamı dışındadır?
  A-)Tehlikeli maddenin patlaması sonucu çevredekibinalarda oluşan hasarlar
  B-)Tehlikeli maddenin tutuşması ve yangına yol açarak çevredeki üçüncü şahıslara ait mallarda, binalarda oluşturduğu zararlar
  C-)ısyan sonucu tehlikeli maddenin patlaması ve bunun sonucunda üçüncü şahısların zarar görmesi
  D-)Tehlikeli madde üreticisinin kusursuz olduğu haller
40.    40.Aşağıdaki durumların hangisindemotorlu aracın işletenenin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Kazanın, mücbir sebepten kaynaklanması
  B-)Kazanın, zarar görenin ağır kusurundan kaynaklanması
  C-)Kazanın, aracın sürücüsünün ağır kusurundan kaynaklanması
  D-)Kazanın, üçüncü kişinin ağır kusurundan kaynaklanması
41.    41.Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, motorlu araç işletenin yaptırmak zorunda olduğu sigorta türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Mali sorumluluk sigortası
  B-)Kasko sigortası
  C-)Kaza sigortası
  D-)Sağlık sigortası
42.    42.Aşağıdaki durumların hangisinde, aracın bir kazaya sebep olması halinde, bu aracın asıl işletenin sorumluluğu devam eder?
  A-)Aracın motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan bir teşebbüse bırakıldığı süreç içinde meydana gelen kazalarda
  B-)Aracın bir motorlu taşıt yarışı organizasyonuna katıldığı süreç içinde meydana gelen kazalarda
  C-)Aracın çalınmış ve gaspedilmiş olması durumunda meydana gelen kazalarda
  D-)Taşıtın, resmi olarak işletenin adına tescil edilmesinden sonraki dönemde yaptığı kazalarda
43.    43.Sigortanın prensiplerinden Azami iyi niyet niçin vardır?
  A-)Sigorta, sigortalı açısından kâr amacı güden bir sözleşme olduğu için
  B-)Sigorta elde olmayan nedenlerden dolayı karşılaşılan para ile ölçülebilir hasarları telafi etmek amacıyla yaptığı için
  C-)Sigorta her halükarda her iki tarafa da muhakkak para kazandığı için
  D-)Sigorta güvence olduğu için
44.    44.Karayolları Trafik Kanununda düzenlenen Garanti Fonu aşağıdaki zararlardan hangisini karşılamaz?
  A-)Kazanın meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dahilinde zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamış olan işletenlerin neden olduğu bedensel zararları
  B-)Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yapan sigortacının mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatların iptal edilmesi yada iflası halinde sigortacının ödemekle yükümlü olduğu maddi bedensel zararları
  C-)Çalınan veya gaspedilen aracın kazaya karışmasıve işletenin kusursuzluğu nedeniyle sorumlu tutulmaması durumunda kişiye gelen zararları
  D-)Çalınan veya gaspedilen bedelini
45.    45.Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası kaza sonucu oluşan hangi kayıpları karşılar?
  A-)Kazaya karışan karşı tarafın hasarını
  B-)Kendi aracımızda oluşan hasarı
  C-)Çalınan aracın hasarını
  D-)Kendi aracımızdaki eşyalarda oluşan hasarı
46.    46.Aşağıdakilerden hangisi yetki belgesi sahiplerinin yükümlülüklerinden biri değildir?
  A-)Yetki belgesi sahibi, ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir taşıtı, nitelikli sürücü ve hizmetli personel ile sefere göndermek, sürücülerin sürücü belgelerinin yanlarında bulunup bulunmadığını kontrol etmek, teknik şartlara uymayan taşıtların trafiğe çıkmasına engel olmak, güzergah mesafesini dikkate alarak yeteri kadar sürücü bulundurmak zorundadır
  B-)Yetki belgesi sahipleri, eşya ve kargo taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında makul bir süretaahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içerisinde eşyayı veya kargoyu yerine ulaştırmak zorundadır
  C-)Yetki belgesi sahipleri, altışar aylık süre içerisinde yılda iki kez sürücülerin ceza puanı durumunu Emniyet Müdürlüğü'nden öğrenmek ve ceza puanı 50 ve üzerinde olan sürücülerin eğitilmesi hususunda ve kendi iç denetimleri yönünde gerekli tedbirleri almak zorundadır
  D-)Yetki belgesi sahipleri kendi insiyatiflerine göre eşyayı ve kargoyu teslim noktasının dışında başka yerde teslim edebilir
47.    47.Karayolları Taşıma Yönetmenliği gereğince Yetki Belgesi sahipleri hangi tür sigortaları yaptırmak zorundadırlar?
  A-)DASK
  B-)Zorunlu Karayolu Taşımacılık Manevi Sorumluluk Sigortası
  C-)Kasko
  D-)Hiçbiri
48.    48.Yeşil Kart Sigortası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-)Kasko sigortasının yurtdışında geçerli olan şeklidir
  B-)Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının yurtdışında geçerli, olan şeklidir
  C-)Yangın sigortasının yurt dışında olan şeklidir
  D-)CMR Sigortasının yurtiçinde geçerli olan şeklidir
49.    49.Yolcu taşımalarında biletsiz, eşya taşımalarının taşıma senetsiz yapılmaması kimin sorumluluğundadır?
  A-)Taşımacının
  B-)Gönderenin
  C-)Taşıma komisyoncunun
  D-)Gönderilenin
50.    50.Yolcuların rahat ve güvenli bir yolculuk yapmasını sağlayacak tedbirleri almak, yolcu ve eşyayı tahhütle ettiği yere kadar götürmek kimin sorumluluğundadır?
  A-)Gönderenin
  B-)Taşıma işleri komisyoncunun
  C-)Taşımacının
  D-)Kargo işletmecisinin