RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 9
1.    Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmenliği'ne göre karayolu ulaştırma sektöründe çalışanların sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A-)Patronlar-Sekreterler-Sürücüler olarak 3'e ayrılır
  B-)Üst Düzey Yöneticiler(üdy)-Orta Düzey Yöneticiler(ody)-Sürücüler olarak 3'e ayrılır
  C-)Yöneticiler-Çalışanlar-Sürücüler olarak 3'e ayrılır
  D-)Yöneticiler-Çalışanlar-Sekreterler olarak 3'e ayrılır
2.    Hangileri trafik kazalarına sebep olan davranışlardan değildir?
  A-)Kurallara uygun olarak şerit değiştirmek
  B-)Kırmızı ışıkta geçmek
  C-)Hız limitlerini dikkate almamak
  D-)Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmak
3.    Bireyi davranışa iten, harekete geçiren ve bunun sonucunda rahatlamasını sağlayan sürece ne denir?
  A-)Motivasyon
  B-)Öğrenme
  C-)Uyarıcı
  D-)Trafik
4.    Aşağıdakilerden hangisi "tehlikeli sürücülerin" özelliklerinden değildir?
  A-)Tehlikeli araç kullanma
  B-)Hatayı hep karşıda arama
  C-)Tehlikeyi küçümseme
  D-)Trafik kurallarını öğrenme çabasında olma
5.    Stresli zamanlarda hangisini yapmamalıyız?
  D-)Hep haklı olduğumuzu düşünmeliyiz
  C-)Fiziksel aktivitemizi arttırmalıyız
  A-)ıyi vakit geçirmeliyiz
  B-)Sevdiğimiz insanlarla olmalıyız
6.    Yaşamdan aldığımız zevkin azalarak geleceğe yönelik umutlarımızın tükendiği ve yaşamdan beklentilerimizin kalmadığı noktaya ne denir?
  A-)Depresyon
  B-)Kşilik
  C-)Öğrenme
  D-)Mizaç
7.    Trafik ortamındaki davranışlarını tüm yönleriyle inceleyen insanın araç ve çevresiyle ilişkisini araştıran psikoloji dalının adı nedir?
  A-)Gençlik psikolojisi
  B-)Eğitim psikolojisi
  C-)Gelişim psikolojisi
  D-)Trafik psikolojisi
8.    Taşımacılar hangi süre ile yılda kaç kez şoförlerinin ceza puanı durumunu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  A-)Üçer aylık-en az dört kez
  B-)Dörder aylık-en az üç kez
  C-)Altışar aylık-en az iki kez
  D-)ıkişer aylık-en az iki kez
9.    Yabancı plakalı taşıtlara Bakanlığın teklifi üzerine taşıma yetkisini aşağıdakilerden hangi kurum verir?
  A-)Gümrük Bakanlığı
  B-)TBMM
  C-)Bakanlar Kurulu
  D-)Üye olduğu Roder veya UND
10.    Kaç gün içerisinde ödenmeyen cezalar 2 katına çıkar ve ödeme süresi kaç gün daha uzar, bu süre içinde ödenmeyen cezalar kaç katına çıkar?
  A-)30-10-3
  B-)40-10-5
  C-)30-15-3
  D-)40-15-5
11.    Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın eşya durumuna göre sefer düzenleyerek taşıma yapacaklara, verilecek yetki belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)C1
  B-)C2
  C-)C3
  D-)C4
12.    A2 Yetki belgesi aşağıda belirtilenlerden kime verilir?
  A-)Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda acentecilik yapacaklara
  B-)Uluslararası kargo taşımacılığında acentecilik yapacaklara
  C-)Uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapacaklara
  D-)Uluslararası lojistik işletmeciliği yapacaklara
13.    Karayolu Kanun hükümlerine aşağıdaki tanımlardan hangisi tabidir?
  A-)Özel otomobillerle ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
  B-)Genel ve katma bütçeli dairelerle, il özel idareleri, belediyeler, üniversitelerve kamu iktisadî teşebbüslerine ait otomobillerle yapılanm taşımalar
  C-)Türk Silahlı Kuvvetlerine ait motorlu taşıt ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar
  D-)Taşıma işlerinde çalışanlar ile taşımalarda yaralanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapıları ve benzerlerini
14.    Aşağıdakilerden hangisi uluslararası taşımaların kapsamı içindedir?
  A-)Türkiyeden karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar
  B-)ındirme, bindirme ve/veya yükleme, boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke dışındaki ülkelere yapılan taşımalar
  C-)Türkiye'ye karayolu, denizyolu veya hava yoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun varış yerlerinden, karayoluyla gelen yolcunun, eşya ve kargonun ise sınır kapıları dışındaki gümrük idarelerinden, karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımalar
  D-)Hepsi
15.    Yetki belgesi alındıktan sonra taşıt belgelerinde kayıtlı taşıtlarının kazaya uğraması, müsadere edilmesi, hurdaya ayrılması veya mücbir bir sebepten dolayı iş göremez hale gelmesi durumunda kaç gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi gereklidir?
  A-)90 Gün
  B-)60 Gün
  C-)30 Gün
  D-)120 Gün
16.    Yol güvenliği açısından; aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
  A-)Aracın kullanım amacına uygun olduğu, muayenesinin yapıldığı emniyetli bir biçimde çalıştırılabileceği onaylanmış olmalıdır
  B-)Taşınan yük güvenli olmalı ve üreticinin araç için belirttiği tasarım değerini ya da yasal sınırları aşmamalıdır
  C-)Taşınan ürün hk. bilgi sahibi olmalı ve gerekli Emniyet tedbirleri alınmalıdır
  D-)Hepsi
17.    Karşılıklı iletişimde, aşağıdakilerden hangisi karşımızdakini anlamama nedenidir?
  A-)Dikkatini vermemek
  B-)Konuşmacının kendini ifade etmesine izin vermek
  C-)Karşınızdakinin konuşmasına fırsat vermemek
  D-)Sabırlı olmak
18.    Bir kişinin davranışlarını anlamak için ihtiyacımız olan temel bilgiyi aşağıdaki faktörlerden hangilerini kullanarak elde edebiliriz?
  A-)Duygular ve düşünceler
  B-)Bireyin eğitimi ve kültür düzeyi
  C-)Davranışı etkileyen nedenler ve davranışın ardından takip eden sonuçlar
  D-)Bireyin etkileşimde bulunduğu diğer insanların davranışları ve kendi düşünceleri
19.    Bireyin iş ortamında "dürüst" davranışlar sergilemesinde etkili olan özellikleri nelerdir?
  A-)Yaşı
  B-)Cinsiyeti
  C-)Eğitim düzeyi
  D-)Ahlaki olgunluk düzeyi
20.    Aşağıdakilerden hangisi bir "Davranış" olarak tanımlanamaz?
  A-)Ahmet aracının temizliğine ve bakımına önem verdi
  B-)Ahmet aracını bakıma götürdü
  C-)Ahmet aracını camını temizledi
  D-)Ahmet aracının temizliği yapılırken bekledi
21.    ıletişim ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  A-)ıletişim etkili ve verimli olması için kullanılan anlamların karşılıklı anlaşılır olması gerekmez
  B-)Anlamsız bir biçimde gönderilen iletileri karşı taraf anlayamayacağı için verim alınmaz
  C-)ıletişimde başlangıç önemsizdir
  D-)Kıyafet seçimi iletişimi ilgilendirmez
22.    Aşağıdaki ifadelerden hangisi iletişimin öğelerinden biridir?
  A-)Kişi-içi iletişim
  B-)Kişiler arası iletişim
  C-)Kurum-içi iletişim
  D-)Mesaj (ileti)
23.    Yüz yüze bir iletişimin yapılandırılmasında beden dilinin etkisi ne kadardır?
  A-)% 10
  B-)% 20
  C-)% 60
  D-)% 15
24.    Yanıklar değerlendirilirken aşağıdaki etkenlerden hangisi en önemlidir?
  A-)Yakıcı maddenin cinsi
  B-)Yakıcı maddeyle temas şekli
  C-)Yakıcı etkiyi gösteren maddenin miktarı
  D-)Yanık yüzeyinin genişliği ve yanığın derinliği
25.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim türlerinden değildir?
  A-)Sözel iletişim
  B-)Görsel iletişim
  C-)Sözel-Görsel iletişim
  D-)Uluslararası iletişim
26.    Aşağıdakilerden hangisi grup içi iletişime uymayan bir kavramdır?
  A-)Aşağı düzeye iletişim
  B-)Eşit düzey iletişim
  C-)Kendi ile iletişim
  D-)Yukarı düzeye iletişim
27.    Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen faktörlerle ilgili doğru bir tespittir?
  A-)Aile faktörü kişiliği etkilemez
  B-)Coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkilemez
  C-)Sadece aile faktörü kişiliği etkiler diğer faktörler etkilemez
  D-)Aile, coğrafi ve fiziki faktörler kişiliği etkiler
28.    Motivasyonun kelime olarak anlamı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A-)Hareket etmek anlamına gelir
  B-)Durmak anlamına gelir
  C-)ısteksizlik anlamına gelir
  D-)Kazaya meyilli anlamına gelir
29.    Aşağıdakilerden hangisi davranışlar üzerine etki eden faktördür?
  A-)Suçlu kişilerde yakalanma ve ödetme korkusu yoktur
  B-)Kafaları karmakarışık kişiler çalışmayı severler
  C-)Kafanın karmakarışıklığı bulaşıcıdır, çevresindekilerin de kafalarının karışmasına neden olur
  D-)Dürüst insanlarla çalışmak zordur
30.    Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik özelliği değildir?
  A-)Pasif
  B-)Öğrenci
  C-)Sakin
  D-)Dışadönük
31.    Aşağıdakilerden hangisi strese neden olan faktörlerden bir tanesi değildir?
  A-)Ekonomik problemler
  B-)ışin yoğunluğu
  C-)Olumsuz kişilik özellikleri
  D-)Hepsi strese neden olan faktörlerdir
32.    Bilinci kaybolmuş bir kazazedenin, solunum yolunun tıkanarak boğulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Bilincinin kaybolması ve buna bağlı olarak çenesinin kasılması
  B-)Dilin gevşeyip soluk yoluüzerine düşmesi ve soluk yolunun tıkanması
  C-)Başın arkaya gitmesi ve soluk yolunu tıkaması
  D-)Bilincin kaybolması ve bunun bir sonucu olarak vücudun kasılması
33.    Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kişilere, ilkyardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A-)Kusturmak
  B-)Bol su içirmek
  C-)Sarımsaklı yoğurt yedirmek
  D-)Kahve içirmek
34.    Aşağıdakilerden hangisi şiddetli davranış bozuklukları ile ilgilidir?
  A-)Okul psikolojisi
  B-)Danışmanlık psikolojisi
  C-)Klinik psikolojisi
  D-)Endüstri psikolojisi
35.    Kişilerin belirli konulardaki düşünce ve duygularını saptamak üzere hazırlanan soru listesine ne ad verilir?
  A-)Vaka incelemesi
  B-)Gözlem
  C-)Anket
  D-)Mülakat
36.    Psikolojinin günümüzdeki tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)ınsan bilincini inceleyen bilim dalıdır
  B-)Doğrudan gözlenebilen davranışları inceleyen bilim dalıdır
  C-)ınsan ve hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır
  D-)ınsanın biyolojisini inceleyen bilim dalıdır
37.    Psikolojinin alt dalları ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A-)Gelişim psikolojisinin konusu çocukluk döneminde meydana gelen fiziksel ve psikolojik değişikliklerdir
  B-)Endüstri psikolojisi iş ve endüstri ortamında gözlenen davranış görüntüleriyle ilgilenir
  C-)Danışmanlık psikolojisi eğitim kurumlarında öğrencilerin eğitim ve öğretimine ilişkin sorunlarıyla ilgilenir
  D-)Deneysel psikolojide davranışın temel ilke ve kurallarının belirlenmesine çalışır
38.    Yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişimlere ne ad verilir?
  A-)Öğrenme
  B-)Güdü
  C-)ıç güdü
  D-)Dikkat
39.    Başka insanların deneyimlerinden yararlanarak öğrenmeye ne ad verilir?
  A-)Tepkisel koşullanma
  B-)Sosyal öğrenme
  C-)Eğitimsel öğrenme
  D-)Deneme yanılma
40.    Aşağıdakilerden hangisi iletişimi en iyi tanımlar?
  A-)Bilginin semboller, işaretler, mimik ve jestler şeklinde bir yerden başka bir yere aktarılması
  B-)Başka insanlarla toplu olarak yaşamak
  C-)Hedef ve amaçlara ulaşmak için insanlarla ilişkilere girmek
  D-)Duyguları uygun şekilde ifade etmek
41.    Aşağıdakilerden hangisi iletişim becerisi değildir?
  A-)Saygıyla selamlamak
  B-)Okumanın akıcı ve anlaşılır olması
  C-)ıletişimi sürdürmeye istekli olmak
  D-)Israrcı bir şekilde ricada bulunmak
42.    ıletişimin iki tarafça da anlamlı olması için ne gerekir?
  A-)Mimik ve jestlerle ifade edilmesi
  B-)Aktarılan her iki tarafça bilinmesi
  C-)ıletişimin sözel ve sözel olmayan yanlarının kullanılması
  D-)ıletilen şey kısa olmalıdır
43.    Organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan gerginlik durumuna ne ad verilir?
  A-)Kaygı
  B-)Stres
  C-)Depresyon
  D-)Fobi (korku)
44.    Hava kirliliği, gürültü, kalabalık, sıcaklık hangi tür stres çeşidine girer?
  A-)Gelişimsel stres
  B-)Fiziki çevreden kaynaklanan stres
  C-)ış ve mesuliyet kaynaklı stres
  D-)Hayat krizleri niteliğindeki stres
45.    Aşağıdakilerden hangisi stresin kısa dönem etkilerinden değildir?
  A-)Kalp atış sayısındaki artış
  B-)Kan basıncındaki artış
  C-)Ruhsal hastalıklar
  D-)Kızgınlık
46.    Mehmetin kırmızı ışıkta geçtiğini gördünüz. Mehmetin bu davranışı göstermeye devam etmesinde hangi sonuç temelde en etkilidir?
  A-)Ali'nin her kırmızı ışık ihlalinde cezalandırılmaması
  B-)Ali'nin cezalandırılması
  C-)Diğer sürücülerin cezalandırılması
  D-)Ali'nin motivasyon ve tutumları
47.    Hangisi motivasyonun iş yaşamı üzerindeki etkili olmaz?
  A-)ışten kaytarma azalır
  B-)Çalışanların iş tatmini artar
  C-)Çalışma hayatının kalitesi yükselir
  D-)Hedeflere ulaşmasını zorlaştırır
48.    Hangisi motivasyonu arttırmaz?
  A-)Kendimize güven duymamız
  B-)Sabırlı olmamız
  C-)Başarısızlık üzerine düşünmemiz
  D-)ış yapma yeteneğinizin artması
49.    Hangisi stres kaynağı değildir?
  A-)Yükün gabari sınırını aşması
  B-)Uzun süre araç kullanma
  C-)ıstenilen saatte ilgili yere ulaşmama korkusu
  D-)Yüksek motivasyonla yola çıkmak
50.    Kendimizi stresli-gergin hissettiğimizde aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?
  A-)Düşünce tarzımızı değiştirmeliyiz
  B-)Derin nefes almamalıyız
  C-)Nefesi burnumuzdan alıp ağzımızdan vermeliyiz
  D-)Konuşmalıyız