RİZE AKADEMİ SRC KURSU > DENEME TESTLERİ 13
1.    Eşya ve kargo taşımalarında çalışacak bir sürücü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) En az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmaları gerekir
  B-) 26 yaşından gün almış olmaları gerekir
  C-) 63 yaşından gün almamış olması gerekir
  D-) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu her yıl almaları gerekir
2.    SRC3 Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan sürücüler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-) Sadece yurtiçi yolcu taşımacılığında çalışabilirler
  B-) Sadece yurtiçi eşya kargo taşımacılığında çalışabilirler
  C-) Sadece yurtdışı eşya ve kargo taşımacılığında çalışılabilirler
  D-) Hem yurt dışı hemde yurtiçi eşya taşımacılığında çalışılabilirler
3.    Ticari amaçla şehirler arası ve uluslar arası 3.5 ton dan kapasiteli yük ve 13 kişiden fazla yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförleri aşağıdakilerin hangisini yapmakla mükelleftir?
  A-) Mesleki yeterlilik belgesi alarak araç sürmeleri
  B-) Takografi bulunmayan veye takoğrafi işler durumda olmayan araçları trafiğe çıkarmamaları
  C-) Araçlara ait takoğraf kayıtlarını kayıt tarihinden itibaren 1 ay süre ile muhafaza etmeleri
  D-) Hepsinden
4.    şoförlerin çalışma sürelerini ve bu süre içerisindeki kural dışı hareketlerini izlemek ve kuralları ihlal etmeyi ihtiyat haline getiren şöförlerin eğitimleri ve bu konuda önleyici tedbirleri almak kimin görevlerinden biridir?
  A-) Ulaştırma Bakanlığının
  B-) Yük ve yolcu taşıması yapan araç işletenlerinin
  C-) Kara yollarında trafik güvenleğini sağlayan trafik görevlilerinin
  D-) şöförler ve otomobilciler federasyonunun
5.    Taşıma işlerinde istihdam edilenlerin almak zorunda oldukları Meleki yeterlilik Belgeleri hansi yönetmelik ile düzenlenmiştir?
  A-) Karayolu trafik Yönetmeliği
  B-) Karayolu Taşıma Yönetmeliği
  C-) Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
  D-) Araç Muayene ıstasyonları Yönetmeliği
6.    Bir şirketin Trafiğe çıkardığı araçların kaydı için tutulması gereken deftede bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?
  A-) Taşıtların cins ve plakarını, şoferlerin kimler olduğunu, işe çıkış yer, gün ve saati ile gidilicek yer bilgileri
  B-) Taşıt plakaları ile gidilen yer bilgileri
  C-) Taşıt plakaları ile şoförünün adı soyadı
  D-) Taşıt cinsi, şoförlerin kimler olduğu,işe çıkış saati, ve gidilicek güzergah
7.    Sevk irsalliyesi, taşıma irsaliye ve taşıma senedinde belirtilen eşyanın teslim edileceği kişiye ne denmektedir?
  A-) Taşıma
  B-) Gönderilen
  C-) Gönderen
  D-) Nakit ambarı işletmecisi
8.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Taşımacılık,acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapabilmesi için bakanlıktan yetki belgesi alınması zorunludur
  B-) Yolcu taşımaları biletsiz veya taşıma sözleşmesiz, eşya taşımaları taşıma senetsiz yapılmaz
  C-) Bir motorlu aracı çalan ve gasbeden kimse işleten gibi sorumlu tutulur
  D-) Karayolu Taşıma kanuna göre para cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren 60gün içinde itiraz edilebilir
9.    Taşımacılar en uzun nekadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar? Taşımacılar en uzun nekadar sürede bir şoförlerin ceza puanı durumu Emniyet Genel Müdürlüğünden öğrenmek zorundadırlar?
  A-) Altı ay
  B-) Üç ay
  D-) Dört ay
  C-) Oniki
10.    4925 sayılı Karayolu Taşıma kanunu gereğince,şehirlerarası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm araçların şoförlerinin sahibi olması gereken belgelerden birisi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) Araç kasko belgesi
  B-) SRC belgesi
  C-) K belgesi
  D-) Ticari taşıt kullanım belgesi
11.    4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre herhangi bir ilin herhangi bir naoktasından veya yerleşim biriminden başlayıp diğer bir ilin herhangi bir noktasında veya yerleşim biriminde biteb taşımaya nedenir?
  A-) şehirlerarası taşıma
  B-) Uluslararası taşıma
  C-) Düzenli sefer
  D-) Arızi sefer
12.    4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3.5 tondan fazla olan eşya veya yük taşıma için imal edilmiş motorlu taşıt tanımına aşağıdakilerden hangisi uymaktadır?
  A-) Otobüs
  B-) Kamyonet
  C-) Kamyon
  D-) Otomobil
13.    4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunua göre taşıtı kullanan sürücü le hizmetliler dışında taşıtta bulunan kişiler hangi adla anılır?
  A-) Yolcu bileti
  B-) Yolcu
  C-) Taşımacı
  D-) Bakanlık
14.    Yetki Belgei olmadan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen işlerin yapılması halinde uygulanacak cezanın miktarı nedir?
  A-) 10 ihtar
  B-) 5.000 YTL ıdari Para Cezası
  C-) 20 ihtar
  D-) 3.000 YTL ıdari Para Cezası
15.    Kendi iştigal konusu ile ilgili kendi araçları ile yurtiçinde kendine ait eşyanın taşımacılığını yapcaklara hangi yetgi belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
16.    Ticari amaçla yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) C1
  C-) K2
  D-) C2
17.    K Türü Yetki Belgesi sahibi firmalar en az kaç tane kiralık olarak çalıştırabilirler?
  A-) 3 araç
  B-) Öz mal araç sayısının 2 katı
  C-) 5 araç
  D-) Kiralık araç çalıştıramazlar
18.    Yurtiçi ev ve büro eşya taşımacılığı yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) K1
  B-) K2
  C-) K3
  D-) K4
19.    Yurtiçinde nakliyet ambaru işletmeciliği yapacak firmalara hangi yetki belgesi verilir?
  A-) C2
  B-) M2
  C-) N2
  D-) P2
20.    Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir? Araç kullanma ve dinlenme sürelerine ilişkin kuallar ile yol ve araç güvenliğine,çevrenin korunmasına ve meskeki sorumluluğa iliskin diğer kuralları içeren düzenlemeleri yılda 3 kez ihlal edenlere mesleki saygınlık ilkesini/kuralını ihlal ettiği kabul edilerek kaç ihtar verilir?
  A-) 5 ihtar
  B-) 10 ihtar
  C-) 25 ihtar
  D-) 50 ihtar
21.    Yetki Belgelerinin süresi kaç yıldır?
  A-) 2 yıl
  B-) 3 yıl
  C-) 5 yıl
  D-) 10 yıl
22.    Kaldırılmaya ihtarlar kaç adede ulaştığında Yetki Belgesi iptal edilir?
  A-) 30 gün
  B-) 60 gün
  C-) 90 gün
  D-) 150 gün
23.    Bir yıl içinde aynı nitelikte üç defa suç işlediği tespit edilen yetki belgesi sahiplerine işlediği suçların cezalarını toplamının on katı ayrıca para cezası verilmektedir. Bu suçun taşıt sürücüleri tarafından işlenmiş olması halinde taşıt sürücüsüne hangi ceza verilir?
  A-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) iptal edilir
  B-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 ay süreyle geri alınır
  C-) Sürücünün mesleki yeterlilik belgesi (SRC- Belgesi ) 1 yıl süreyle geri alınır.
  D-) Sürücünün sorumluluğu yetki belgesi sahibinde olduğundan suçun taşıt sürücüsü tarafından işlenmesi veilecek cezayı erkilemez
24.    Sürücülerin bedebi ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösterir sağlık raporunu yetkilli sağlık kuruluşlarınından hangi sıklıkta almaları gerekmektedir?
  A-) Her yıl
  B-) 10 Yılda bir
  C-) 5 Yılda bir
  D-) 2 Yılda bir
25.    Taşıt kartlarının asıllarının nerede bulundurulması gerekmektedir?
  A-) ış yerinde
  B-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği araçta
  C-) Taşıtta
  D-) Aslı iş yerinde, noter tastikli örneği muhasebecide
26.    Sadece yurtii eşya taşımacılığında çalışmak isteyen sürücünün alması gereken mesleki yeterlilik belgesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A-) SRC 1
  B-) SRC 2
  C-) SRC 3
  D-) SRC 4
27.    Aşağıdakilerden hangileri 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındadır?
  A-) Özel otomobiller
  B-) Kamuya ait otomobiller
  C-) TSK' ne ait motorlu araçlar
  D-) Eşya ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçlar
28.    Aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla uluslar arası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gercek tüzel kişilere verilen yetki belgesidir?
  A-) B yetki belgesi
  B-) C yetki belgesi
  C-) G yetki belgesi
  D-) K yetki belgesi
29.    Aşağıdakilerden hangisi, taşımacılık yapan araçlarda bulunması zorunlu belgelerden değildir?
  A-) Trafik tescil belgesi
  B-) Sürücü belgesi
  C-) Taşıma yetki belgesi
  D-) Taşıt kartı
30.    Aşağıdakilerden hangisi,Uluslar arası Taşımalarda Geçiş Belgesinden Muafiyete Tabi Tutulucak Taşımalardan değildir?
  A-) Kamu hizmeti çercevesinde yapılan posta taşımaları
  B-) Transit geçişle ilgili taşımalar
  C-) Arıza, kaza veya benzeri durumdaki taşımalar
  D-) Ambulans taşımaları
31.    Türk ihraç ürünlerini taşımak amacıyla yabancı plaka taşıtlara, geçiş belgesi yerine geçmek üzere verilen belgeye ne denir?
  A-) Özel Geçiş Belgesi
  B-) Özel ızin Belgesi
  C-) Özel Yabancı Araç Belgesi
  D-) Özel Yabancı Araç Taşıma Belgesi
32.    Kara yollarında taşınan insandan başka her türlü nesneye ne denir?
  A-) Yolcu
  B-) Eşya (yük
  C-) Yolcu ve Eşya
  D-) Tehlikeli Yük
33.    G türü yetki belgesini kimler alır?
  A-) Oto kiralamacıları ve acenteler
  B-) Lojistik ışletmecileri ve kargo taşımacıları
  C-) Dağıtıcılar ve terminal ışletmecileri
  D-) Eşya ve Kargo Taşımacılığı Yapan Acenteler
34.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Bir Sürücü, taşıtın niteliğine göre sürücü belgesine sahip olmalıdır
  B-) Yolcu taşımacılığında çalışmak üzere SRC1 veya SRC2 Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak sürücüler en az lise veya dengi okullardan birini bitimiş olmalıdır
  C-) Eşya ve kargo taşımacılığında çalışmak üzere SRC3 veya SRC4 Mesleki Yeterlilik Belgesi alacak sürücüler en az lise veya dengi okullardan birini bitirmiş olmalıdır
  D-) Ticari taşımacılık yapan sürücüler bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı raporunuyetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları gerekir
35.    Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A-) Yolcu ve eşya taşımaları, kanunlara, Karayolu Taşıma Yönetmeliğine ve diğer mevzuata, bu konuda Türkiye'nin taraf oldugu anlaşma ve sözleşmelere yetki belgesi sahibi ile yolcu ve gönderen arasındaki sözleşmelere uygun olarak yapılır.Yolcu taşımaları biletsiz grup yolcu taşımaları taşıma sözleşmesiz eşya taşımaları ise senetsiz yapılır
  B-) Yetki belgesi sahibi, kendi adına acentesinin acentelik sıfatıyla bu yönetmelik kapsamında yapmış olduğu faaliyet ve işlemlerden müteselsilen sorumludur
  C-) Yetki belgesi sahibi, yolcu ve eşyanın güvenlik içinde taşınmasından sorumludur. Eşya gönderenler ve yolcularda taşımacının güvenlik yönünden almış olduğu tedbirlere uymak zorundadırlar
  D-) Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır Yetki belgesi sahibipleri, çevre ve insan sağlığıı koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla yürürlülüğe konlan mevzuat hükümlerini bilmek ve bunlara uymak zorundadır
36.    Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için aşağıdaki hangi şartlara sahip olması gerekmektedir?
  A-) Mesleki saygınlık
  B-) Mali yeterlilik
  C-) Mesleki yeterlilik
  D-) Hepsine
37.    Taşımacılar, hangi tür yüklerde yetki belgesi dışında ayrıca diğer ilgili mercilerden izin almak zorundadır?
  A-) Kargo
  B-) Parça yük
  C-) Paletli yük
  D-) Tehlikeli yük
38.    Hangi taşımacılıkta komisyonculuk yapılmaz?
  A-) Eşya
  B-) Kargo
  C-) Yolcu
  D-) Tehlikeli yük
39.    Tek parçada en fazla yüz kilogramı geçmeyen genellikle ambalaj ve kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşyaya ne ad verilir?
  A-) Koli
  B-) Paket
  C-) Kargo
  D-) Ambar yükü
40.    Ayak frenine basıldığında aracın hangi tekerlekleri durur?
  A-)Motorun hareket alan (müteharrik olan) tekerlekleri
  B-)Ön tekerlekleri
  C-)Arka tekerlekleri
  D-)Ön ve arka tekerlekleri birlikte
41.    Dizel bir motorun çalışmama nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A-)V kayışının kopmuş olması
  B-)Radyatörde su kaçağının olması
  C-)Diferansiyelin ötüyor olması
  D-)Yakıt sisteminde hava olması
42.    Otobüs ile yolcu taşımacılığı yapmak için yetki belgesi alınacaksa, yolcu kapasitesi yolcu dahilen az kaç koltuk olmalıdır?
  A-)45
  B-)40
  C-)25
  D-)20
43.    Uluslararası yolcu taşımacılığı konusunda acentecilik yapacaklar, hangi yetki belgesini almak zorundadır?
  A-)F2 yetki belgesi
  B-)E2 yetki belgesi
  C-)E1 yetki belgesi
  D-)F yetki belgesi
44.    Muayene süresi dolmamış olsa bile, bir araç aşağıdaki hallerden hangisinden dolayı özel muayeneye sevk edilir?
  A-)Bakım ve onarımdan geçmesi halinde
  B-)Sürücüsü ve işletenin değişmesi halinde
  C-)Satış ve devir sonucu sahip değiştirmesi halinde
  D-)Kazaya karışması halinde, yetkili zabıtaca gerekli görüldüğünde
45.    ınsanların hangi amaçla yaptıkları faaliyetlere turizm denir?
  A-)Dinlenmek
  B-)Eğlenmek
  C-)Sağlık
  D-)Hepsi
46.    Aşağıdaki unsurların hangisi turistlerin algılama biçimlerini etkilemektedir?
  A-)Hizmet imajı
  B-)ılgili personelin tutum ve davranışı
  C-)Fiziksel çevre
  D-)Hepsi
47.    Turistlerin sayısı ve nitelikleri üzerindeki temel belirleyici unsurlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
  A-)Yaşı
  B-)Ödeyeceği ücret
  C-)Tahsil durumu
  D-)Medeni hali
48.    Yaralılar için sedye kullanımı konusunda, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A-)Kolu kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir
  B-)Sedya kullanımı her zaman tercih edilmelidir
  C-)Sadece zehirlenme vakalarının taşınması gerekir
  D-)Yaralıların taşınmasında sedye kullanılması gerekmez
49.    Egzoz gaz, hangi yolla zehirlenmeye sebebiyet verir?
  A-)Temas yoluyla
  B-)Dolaşım yoluyla
  C-)Sindirim yoluyla
  D-)Solunum yoluyla
50.    Aşağıdakilerden hangisi geçici turnike uygulama malzemesi olarak kullanılabilir?
  A-)ınce bir ip
  B-)Kablo
  C-)Sicim
  D-)Kravat